Regulamin Konkursu "Co wiesz o reklamie radiowej?"

1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki konkursu: „Co wiesz o reklamie radiowej?” rozgrywanego na stronie internetowej www.iloveradio.pl zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”
2. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”).
4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób pełnoletnich (zwanych w dalszej części niniejszego regulaminu „Uczestnikiem”), posiadających obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem pkt 4. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne ze zgodą:
a) na udział Uczestnika w Konkursie,
b) na publiczną prezentację (opublikowanie) zgłoszenia Uczestnika na stronie www.iloveradio.pl i profilu na Facebooku I love radio – kocham radio.
c) na opublikowanie imienia i nazwiska Uczestnika przy prezentacji zgłoszenia Uczestnika na stronie www.iloveradio.pl i profilu na Facebooku I love radio – kocham radio.
5. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.iloveradio.pl
6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.
7. Konkurs realizowany jest w dniach 18.05.2017 – 30.05.2017 roku na stronie www.iloveradio.pl
8. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.
9. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: iloveradio.pl@gmail.com

2. Nagrody

1. W Konkursie do wygrania jest 10 (słownie: dziesięć) nagród rzeczowych w postaci zestawu gadżetów: koszulka i kubek Iloveradio; każdy o wartości 50 zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych)
2. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
3. Organizator poinformuje e-mailowo Zwycięzców o wygranej nagrodzie i poprosi o podanie swoich danych osobowych: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adres, na który mają zostać wysłane nagrody
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.
4. Wygrane przez uczestników Konkursu nagrody zostaną wysłane na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 14 dni od otrzymania wszystkich wymaganych danych od zwycięzcy.
5. Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy Konkursu.

3. Zasady uczestnictwa w konkursie

1. Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.iloveradio.pl
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest rozwiązanie quizie pt. „Co wiesz o reklamie radiowej?”, znajdującym się na stronie www.iloveradio.pl, składającego się z 10 pytań, którym zawsze odpowiada jedna prawidłowa odpowiedź.
3. Po zakończeniu quizu, w pojawiającym się formularzu należy podać swoje imię i nazwisko oraz adres mailowy (opcjonalnie rubryka „Firma”). Każdy uczestnik może przystąpić do konkursu tylko raz.
4. Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, komisja konkursowa wybierze 10 osób, które udzieliły najwięcej prawidłowych odpowiedzi. W przypadku takiej samej liczby punktów decyduje kolejność rozwiązania quizu. Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni w dniu 01.06.2017 r. na stronie www.iloveradio.pl.
5. Do Konkursu może zostać zakwalifikowane tylko jedno zgłoszenie od jednego Użytkownika.
6. Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie www.iloveradio.pl i profilu na Facebooku I love radio – kocham radio.
7. W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia dokonane z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie, a w szczególności zasad wskazanych w punkcie 3.3. niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia, które dotrą do Organizatora przed lub po wskazanym czasie trwania Konkursu nie będą uwzględniane w Konkursie.
8. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Hanna Niemierko
Wiceprzewodniczący: Michał Marzysz
Członek komisji: Bartosz Kańtoch
9. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.
10. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie

1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatora.
2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. Postępowanie reklamacyjne

1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. Postanowienia końcowe

1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.iloveradio.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II) wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).