Regulamin konkursu Radiowiec 2022

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na stronie internetowej www.iloveradio.pl/radiowiec zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 19.366.667,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

1.3. Fundatorem nagród w postaci 5 słuchawek bezprzewodowych Air Pods 3 (o wartości 849,00 zł każde) oraz 200 zestawów gadżetów, w których skład wchodzi: ekologiczny worko-plecak, bambusowy kubek termiczny, drewniana ładowarka indukcyjna do telefonu i notes z eko-papieru (o wartości 160 zł każdy zestaw) jest Organizator.
1.4. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób będących pracownikami domów mediowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.iloveradio.pl/radiowiec

1.6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.7. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 28.03.2022 r. do dnia 11.04.2022 r. a jego rozstrzygnięcie odbywa się 13 kwietnia 2022 r. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani mailowo na adres mailowy, który podali w zgłoszeniu konkursowym, w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

1.8. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska, w tym zamieszczenie na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec jego imienia i nazwiska podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.9. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.10. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: kontakt@iloveradio.pl

2. NAGRODY

2.1 Podczas konkursu wyłonionych zostanie pięciu zwycięzców głównych oraz 200 zwycięzców dodatkowych. Zwycięzca główny Konkursu otrzyma bezprzewodowe słuchawki Air Pods 3 o wartości 849,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści dziewięć złotych) oraz zestaw gadżetów, w którego skład wchodzi: ekologiczny worko-plecak, bambusowy kubek termiczny, drewniana ładowarka indukcyjna do telefonu i notes z eko-papieru o łącznej wartości zestawu 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych brutto). Zwycięzca dodatkowy otrzyma zestaw gadżetów, w którego skład wchodzi: ekologiczny worko-plecak, bambusowy kubek termiczny, drewniana ładowarka indukcyjna do telefonu i notes z eko-papieru o łącznej wartości zestawu 160,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt złotych)
2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.
2.5 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres pracodawcy (domu mediowego, wskazanego w formularzu zgłoszeniowym do konkursu na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec).
2.6 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy Konkursu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.iloveradio.pl/radiowiec
3.2 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 28.03.2022 roku, od godz. 09:00 (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń) do dnia 11.04.2022r. do godz. 23:59:59 (zakończenie przyjmowania zgłoszeń).

3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 28.03.2022 r. od godziny 09:00 do dnia 11.04.2022 r. do godz. 23:59:59 dokonać zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Dane zgłoszeniowe: imię, nazwisko, służbowy adres mailowy, dom mediowy, w którym pracuje
b) Odpowiedź na trzy pytania „zamknięte” z trzema możliwymi wariantami odpowiedzi: „Wskaźnik słuchalności znany w skrócie jako AQH to?”, „Trwające 8-sekund wskazanie sponsora przed lub po audycji to w radiowym slangu?”, „Standardowa długość spotu radiowego, najczęściej wykorzystywana przez reklamodawców w Polsce, to?”
c) odpowiedź na pytanie „otwarte” o następującej treści:
„Opisz kampanię, która w sposób oryginalny/nietypowy/nieszablonowy wykorzystała radio – kampanię, przy której pracowałeś/aś lub taką, którą usłyszałe/aś w radiu.”
Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.
3.4 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze 5 zwycięzców głównych, którzy udzielili trzech poprawnych odpowiedzi na trzy pytania „zamknięte”, o których mowa w pkt. 3.3.b oraz w ocenie komisji konkursowej najciekawiej odpowiedzieli na pytanie „otwarte”, o którym mowa w pkt. 3.3.c oraz 200 zwycięzców dodatkowych, którzy wysłali kompletne zgłoszenie konkursowe w postaci trzech poprawnych odpowiedzi na trzy pytania „zamknięte”, o których mowa w pkt. 3.3.b. oraz w ocenie Komisji Konkursowej udzielili wyróżniających się kreatywnością odpowiedzi na pytanie „otwarte”, o którym mowa w pkt. 3.3.c.
3.5 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.
3.6 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
3.7 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu.
3.8 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Bartosz Kańtoch
Wiceprzewodniczący: Ewa Borowiecka
Członek Komisji: Iwona Gładysz
Członek Komisji: Krzysztof Głowiński
Członek Komisji: Radosław Sączek
3.9 Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym
regulaminem.
3.10 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu
ZPR S.A.
4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora
w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne,
z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

7. DANE OSOBOWE

7.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.radiowawa.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
7.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
7.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 –190 Warszawa.
7.6 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkursyradio@timesa.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
7.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu tj. imię , nazwisko, adres mailowy, numer telefonu są zbierane i będą przewarzane w celu realizacji Konkursu, natomiast do promocji konkursu mogą być wykorzystane jedynie imiona uczestników.
7.8 Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione komisji konkursu w celu wyłonienia Zwycięzców.
7.9 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres doręczenia Nagrody zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji dostarczenia Nagrody, o czym każdy Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym adres.
7.10 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej celem ogłoszenia wyników Konkursu.
7.11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać tj. do 6 lat od daty zgłoszenia do konkursu.
7.12 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.13 W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7.14 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.

7.15 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

7.16 Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie https://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa.

Warszawa, 28.03.2022 r.