Regulamin konkursu RadioWiec 2024

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Regulamin określa warunki konkursu rozgrywanego na stronie internetowej www.iloveradio.pl/radiowiec zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego – ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”.
1.2 Organizatorem Konkursu jest Time S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 19.366.667,00 (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemdziesiąt tysięcy złotych), zwana w dalszej części niniejszego regulaminu „Organizatorem”.

1.3. Fundatorem nagród w postaci 20 nagród głównych: Słuchawki bezprzewodowe Beats by Dr. Dre Beats Studio3 o wartości 649,59 zł + VAT oraz zestawu gadżetów o łącznej wartości 88,30 zł +VAT, w skład którego wchodzą: kubek (19,85 zł + VAT), worko-plecak (48,65 zł + VAT) i skarpetki (19,80 zł + VAT) – dla pierwszych 200 osób, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie pytania zamknięte, jest Organizator.

1.4. Konkurs jest organizowany, ogłaszany i emitowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób będących pracownikami domów mediowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.5. Konkurs ma zasięg ograniczony technicznymi możliwościami odbioru strony www.iloveradio.pl/radiowiec

1.6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.7. Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 03.04.2024 r. do dnia 09.04.2024 r. a jego rozstrzygnięcie odbywa się 11 kwietnia 2024 r. Zwycięzcy o wygranej zostaną poinformowani mailowo na adres mailowy, który podali w zgłoszeniu konkursowym, w ciągu 14 dni od zakończenia konkursu.

1.8. Każdy uczestnik poprzez zgłoszenie się do Konkursu wyraża zgodę na publiczne ujawnienie jego imienia i nazwiska, w tym zamieszczenie na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec jego imienia i nazwiska podczas Konkursu, jego promocji i ogłaszania wyników.

1.9. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.10. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: kontakt@iloveradio.pl

2. NAGRODY

2.1 Podczas konkursu wyłonionych zostanie 20 zwycięzców głównych oraz 200 zwycięzców dodatkowych. Zwycięzca główny Konkursu otrzyma słuchawki bezprzewodowe Beats by Dr. Dre Beats Studio3 o wartości 649,59 zł + VAT oraz zestaw gadżetów o łącznej wartości 88,30 zł +VAT, w skład którego wchodzą: kubek (19,85 zł + VAT), worko-plecak (48,65 zł + VAT) i skarpetki (19,80 zł + VAT). Zwycięzca dodatkowy otrzyma zestaw gadżetów o łącznej wartości 88,30 zł +VAT, w skład którego wchodzą: kubek (19,85 zł + VAT), worko-plecak (48,65 zł + VAT) i skarpetki (19,80 zł + VAT).
2.2 Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
2.3 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.
2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród.
2.5 Nagrody rzeczowe zostaną wysłane na adres pracodawcy (domu mediowego, wskazanego w formularzu zgłoszeniowym do konkursu na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec).
2.6 Wszystkie nagrody pozostają własnością Fundatora do momentu przekazania ich odpowiednio zwycięzcy Konkursu.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

3.1 Ogólne zasady Konkursu podawane są na stronie internetowej www.iloveradio.pl/radiowiec
3.2 Konkurs realizowany jest w terminie od dnia 03.04.2024 roku, od godz. 09:00 (rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń) do dnia 09.04.2024 r. do godz. 23:59:59 (zakończenie przyjmowania zgłoszeń).

3.3 W celu wzięcia udziału w Konkursie należy w dniach od 03.04.2024 r. od godziny 09:00 do dnia 09.04.2024 r. do godz. 23:59:59 dokonać zgłoszenia do Konkursu za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) Dane zgłoszeniowe: imię, nazwisko, służbowy adres mailowy, dom mediowy, w którym pracuje
b) Odpowiedź na trzy pytania „zamknięte” z trzema możliwymi wariantami odpowiedzi:

 1. OTH to wskaźnik służący do oceny efektywności kampanii, określający średnią liczbę kontaktów przeciętnego słuchacza z reklamą. Skrót ten oznacza:
  Opportunity to Hear
  Ogólny Tryb Handlowy
  Over-The-Horizon
 2. Najpopularniejsze miejsce słuchania radia w Polsce w 2023 roku to:
  praca
  dom
  samochód
 3. Od 2023 roku w radiu mogą być reklamowane:
  papierosy
  usługi adwokackie
  wino

c) odpowiedź na pytanie „otwarte” o następującej treści: „Opisz najśmieszniejszą reklamę radiową, jaką słyszał_ś w Polsce lub za granicą, w której zastosowanie humoru mogło znacząco wpłynąć na skuteczność kampanii.”. Uczestnik zobowiązany jest posiadać pełnię praw do tekstu przesłanego do Konkursu.
3.4 Spośród wszystkich kompletnych zgłoszeń do Konkursu, Komisja Konkursowa wybierze 20 zwycięzców głównych, którzy udzielili trzech poprawnych odpowiedzi na trzy pytania „zamknięte”, o których mowa w pkt. 3.3.b oraz w ocenie komisji konkursowej najciekawiej odpowiedzieli na pytanie „otwarte”, o którym mowa w pkt. 3.3.c oraz 200 zwycięzców dodatkowych, którzy wysłali kompletne zgłoszenie konkursowe w postaci trzech poprawnych odpowiedzi na trzy pytania „zamknięte”, o których mowa w pkt. 3.3.b. oraz w ocenie Komisji Konkursowej udzielili wyróżniających się kreatywnością odpowiedzi na pytanie „otwarte”, o którym mowa w pkt. 3.3.c.
3.5 Zgłoszenia do Konkursu jedna osoba może dokonać nie więcej niż jeden raz.
3.6 W Konkursie zostaną uwzględnione tylko prawidłowe (w tym kompletne) zgłoszenia nadesłane do Organizatora, z uwzględnieniem warunków określonych w regulaminie.
3.7 Nagrodzone zgłoszenia mogą zostać opublikowane na stronie internetowej Konkursu.
3.8 Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Krzysztof Głowiński
Wiceprzewodnicząca: Magdalena Owczarczak
Członkini Komisji: Zuzanna Gardias-Straszewicz
Członkini Komisji: Anna Chudzyńska
3.9 Komisja Konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym
regulaminem.
3.10 Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy Komisji Konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

4. OGRANICZENIA UCZESTNICTWA W KONKURSIE

4.1 W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali współpracownicy spółek holdingu
ZPR S.A.
4.2 Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.
4.3 Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1 Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.
5.2 W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.
5.3 Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora
w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.iloveradio.pl/radiowiec w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
6.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne,
z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
6.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.

7. DANE OSOBOWE

7.1 Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na stronie www.radiowawa.pl w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia.
7.2 Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.
7.3 Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny.
7.4 Administratorem Danych Osobowych Uczestników Konkursu jest Organizator Konkursu.
7.5 Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować do Organizatora na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, 04 –190 Warszawa.
7.6 Do zakończenia Konkursu Uczestnik Konkursu może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu wysyłając na adres e-mail konkursyradio@timesa.pl wiadomość o temacie „Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych”, w treści wiadomości musi zostać zawarty Imię i Nazwisko Uczestnika oraz adres e-mail i używany w Konkursie. Cofnięcie takiej zgody jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie oraz utratą prawa do jakiejkolwiek Nagrody.
7.7 Dane osobowe Uczestników Konkursu tj. imię , nazwisko, adres mailowy, numer telefonu są zbierane i będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu, natomiast do promocji konkursu mogą być wykorzystane jedynie imiona uczestników.
7.8 Dane Osobowe Uczestników Konkursu zostaną udostępnione komisji konkursu w celu wyłonienia Zwycięzców.
7.9 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię, nazwisko, adres mailowy, numer telefonu, adres doręczenia Nagrody zostaną udostępnione firmie kurierskiej w celu realizacji dostarczenia Nagrody, o czym każdy Zwycięzca zostanie poinformowany drogą mailową na wskazany w Zgłoszeniu Konkursowym adres.
7.10 Dane Osobowe Zwycięzców Konkursu tj. imię i nazwisko zostaną opublikowane na Stronie Konkursowej celem ogłoszenia wyników Konkursu.
7.11 Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu i ew. przez okres biegu przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą z niego wynikać tj. do 6 lat od daty zgłoszenia do konkursu.
7.12 Organizator będzie przechowywał dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zabezpieczy je przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
7.13 W związku z przetwarzaniem przez Organizatora danych osobowych, Uczestnikom Konkursu przysługują następujące prawa:
1) prawo dostępu do danych osobowych,
2) prawo do sprostowania danych osobowych,
3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
5) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
7.14 Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych osobowych niezbędnych do kontaktu lub weryfikacji może prowadzić do wykluczenia Uczestnika z Konkursu przez Organizatora. Akceptacja Regulaminu Konkursu jest jednoznaczna z udzieleniem zgody przez Uczestnika Konkursu na przetwarzanie swoich danych w celach związanych z konkursem.

7.15 Dane osobowe Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

7.16 Więcej informacji na temat przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz na stronie https://rodo.grupazpr.pl/#time-klauzula-konkursowa.

Warszawa, 03.04.2024 r.