Regulamin korzystania z serwisu Iloveradio.pl

§1

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem” ) sporządzony przez TIME S.A. określa zasady świadczenia przez TIME S.A. usług dostępu do materiałów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz usług elektronicznych udostępnianych w Serwisie Iloveradio.pl (zdefiniowanym poniżej w § 2 Regulaminu).

 1. Niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisów, o których mowa w pkt 1. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu.

 1. Każdy jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem przed skorzystaniem z Usługi. Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem akceptacji Regulaminu.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§2

Definicje

 1. TIME S.A. – TIME Spółka Akcyjna , z siedzibą w Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 zł.

 1. Serwis zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będącywłasnością TIME S.A. , w zależności od rodzaju Serwisu o tematyce charakterystycznej dla danego rodzaju aktywności, z elementami społecznościowymi, zawierający kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników, a w szczególności Usługi umożliwiające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęd, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej. Kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników może byd różny dla każdego z Serwisów.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna w wieku powyżej 13 lat posiadająca (Użytkownik zarejestrowany) lub nieposiadająca (Użytkownik niezarejestrowany) konto, odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Usługi. Użytkownik zarejestrowany może założyd i korzystad z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie. Osoby niepełnoletnie, tj. osoby w wieku od 13 do 18 lat, w celu założenia i korzystania z funkcjonalności dostępnych dla Profilu w Serwisie zobowiązane są otrzymad pisemną zgodę swoich rodziców lub opiekunów prawnych i przedstawid ją na wezwanie TIME S.A. Wzór powyższej zgody rodziców lub opiekunów prawnych stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu*. Rejestracja polega na przesłaniu przez Użytkownika do TIME S.A. wypełnionego formularza rejestracyjnego i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu. Brak przeprowadzenia procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w § 5 pkt 2.5 niniejszego Regulaminu. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 1. Profil – zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika, zawierający m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.

 1. Usługi oznacza w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.), świadczone na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie między innymi takie jak:

 1. Usługi społecznościowe – bezpłatne usługi zapewniające Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, publikowanie blogów, zamieszczanie galerii zdjęd, materiałów audiowizualnych, komentarzy, wypowiedzi na łamach forum, korzystanie z serwisów informacyjnych, korzystanie z wewnętrznej poczty elektronicznej;

 1. Usługi multimedialne – bezpłatne usługi multimedialne zapewniające Użytkownikom dostęp do streamingu audio i video na indywidualne żądanie Użytkownika w taki sposób, aby Użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Serwisów oraz w wersji mobilnej lub poprzez Aplikację;

 1. Usługi reklamowe – usługi polegające na emisji produktów reklamowych w Serwisie, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe takie jak, boksy reklamowe, słowa kluczowe (reklama kontekstowa).

Dostęp do Usług jest możliwy tylko dla Użytkowników korzystających z Serwisu na terytorium Polski, co jest rozumiane jako dostęp dla Użytkowników identyfikowanych polskim IP.

 1. Galeria – zbiór zdjęd, plików audio i wideo utworzony przez zarejestrowanego Użytkownika i prezentowany na stronach danego Serwisu.
 1. Blogi – własne, autorskie strony zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie, zawierające wypowiedzi oraz zdjęcia dodane przez Użytkownika.
 1. Forum – forum dyskusyjne i czat dla zarejestrowanych Użytkowników, służące do wymiany poglądów, opinii i doświadczeo internautów na zagadnienia tematycznie powiązane z danym Serwisem.

 1. Relacja – wszelkie treści publikowane przez zarejestrowanego Użytkownika, w szczególności tekst i zdjęcia, pliki wideo i audio powiązane ze sobą w dowolnej publikacji lub występujące samodzielnie.

 1. Komentarze – automatycznie umieszczane w Serwisie osobiste opinie Użytkowników odnoszące się do prezentowanych materiałów (tekstów, zdjęd, utworów audio i wideo), wypowiedzi, aktualnych wydarzeo.

 1. Materiały – wszelkie materiały zamieszczane na stronach Serwisu przez zarejestrowanego Użytkownika w formie tekstowej (wypowiedzi, komentarze, opinie i inne), zdjęd, plików audio i wideo, grafik, map oraz innych akceptowalnych niniejszym Regulaminem.

 1. Partner – oznacza podmiot współpracujący z TIME S.A.
 1. Umowa – umowa zawarta pomiędzy TIME S.A. i Użytkownikiem w oparciu o niniejszy

Regulamin.

 1. Aplikacja licencjonowana aplikacja dostępna na wybranych rodzajach sprzętu bez konieczności instalacji aplikacji przez Użytkownika lub wymagające takiej instalacji.
 1. Dane – wszelkie dane, w tym dane osobowe dostarczane do TIME S.A przez

Użytkowników w trakcie rejestracji Użytkownika w Serwisie lub w trakcie korzystania z Usług, jak również w przesyłanej do TIME S.A poczcie elektronicznej oraz przekazywane telefonicznie. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialnośd za treśd przekazywanych Danych oraz wyrażają osobną zgodę na ich przetwarzanie w związku z korzystaniem z Serwisu lub realizacją Usługi, stosownie do zapisów niniejszego Regulaminu.

 1. Dostęp do Usługi – dostęp do treści znajdujących się w Serwisie w zakresie ujętym w niniejszym Regulaminie.
 1. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie.
 1. Widget – element oparty na technologii Java Script umożliwiający udostępnianie Produktu podmiotom zewnętrznym.
 1. Wideo Reklama – jakikolwiek utwór audiowizualny, audycje audiowizualne, w szczególności utwory o charakterze promocyjnym, reklamowym, marketingowym, emitowane na zlecenie podmiotów trzecich.

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

§3

Zasady dostępu do Usługi multimedialnej

   1. Korzystanie z Usługi multimedialnej jest bezpłatne.
   1. Korzystanie z Usługi multimedialnej tj. oglądanie i słuchanie streamingu udostępnionych przez TIME S.A. kanałów radiowych i telewizyjnych należących do TIME S.A nie wymaga od Użytkownika zalogowania się do Serwisu.

   1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw autorskich oraz praw własności intelektualnej.
   1. W ramach Usługi multimedialnej Użytkownik może mied dostęp do następujących Produktów:
    1. Produkt „Pojedynczy materiał video/Pojedyncza audycja radiowa” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału video/audycji radiowej określonych w Serwisie jako pojedynczy materiał video/audycja radiowa. Dostęp możliwy będzie w ciągu określonego w Serwisie czasu liczonego od chwili uzyskania dostępu do Produktu.

    1. Produkt „Streaming programu TV/Sygnału radiowego” – dostęp do transmisji linearnej obrazu i/lub dźwięku w wybranej przez TIME S.A. technologii dystrybucji na określonej platformie, na której świadczona jest Usługa.

   1. Użytkownicy nie posiadają praw do kopiowania, utrwalania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi multimedialnej materiałów video/audycji radiowych, lub dalszego rozpowszechniania bez pisemnej zgody TIME S.A.

   2. Użytkownik może za pomocą Widget rozpowszechniad sygnał audio i wideo oraz logotyp oraz znak towarowy, których właścicielem jest TIME S.A., bez pisemnej zgody TIME S.A.

   3. Wszelkie modyfikacje kodu źródłowego Widget wymagają pisemnej zgody TIME S.A.

   4. Rozpowszechnianie sygnału audio i wideo za pomocą Widget nie uprawnia do wynagrodzenia z tytułu emisji Widget na stronie podmiotu zewnętrznego.

   5. Mogą wystąpid krótkotrwałe, przerwy w możliwości dostępu do Usługi, spowodowane prowadzeniem niezbędnych prac konserwacyjnych lub technicznych. W przypadku przerw w możliwości dostępu, trwających dłużej z powodu awarii, TIME S.A. dołoży starao, aby usunąd awarię w najkrótszym możliwym czasie.

§4

Wymagania techniczne korzystania z Serwisu i z Aplikacji

   1. Celem prawidłowego funkcjonowania Serwisu, Użytkownik powinien dysponowad:
    1. podłączeniem do sieci Internet o minimalnej przepustowości (download) 2.3 Mb/s;
    1. aktywną obsługa plików cookie;
    1. w przypadku komputerów PC: posiadanie systemu operacyjnego Microsoft Windows w wersji XP lub nowszej, bądź Mac OS X, zainstalowaną przeglądarkę Microsoft Internet Explorer 8.0 lub nowszą, bądź Google Chrome 28 lub nowszą bądź Mozilla Firefox 22 lub nowszą bądź Safari 3 lub nowszą;

    1. włączenie JavaScript w przeglądarce internetowej;
    1. w przypadku urządzeo mobilnych: posiadanie urządzenia mobilnego wyposażonego w jeden z poniższych systemów:
     • Android OS w wersji co najmniej 2.3.
     • iOS w wersji co najmniej 5.0
   1. TIME S.A zastrzega, że w trakcie Usługi dostępnej z wykorzystaniem teleinformatycznej transmisji danych, mogą zaistnied, pozostające poza kontrolą TIME S.A, obiektywne okoliczności i czynniki mające wpływ na możliwośd korzystania z Usługi tj. warunki pogodowe, nieprawidłowa instalacja, niedostateczna jakośd sygnału, usterka lub awaria sieci teleinformatycznej.

§5

Prawa i Obowiązki

   1. Użytkownik :

1.1 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

1.2 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działao mogących utrudnid lub zakłócid funkcjonowanie Serwisu oraz do korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

   1. Zamieszczanie galerii, blogów, zdjęd, relacji, komentarzy :

 

2.1 Warunkiem zamieszczenia galerii, blogów, zdjęd, relacji, komentarzy w danym Serwisie jest skuteczne wypełnienie formularza rejestracyjnego w celu założenia indywidualnego Profilu Użytkownika oraz zaakceptowanie Regulaminu, który zawiera zapewnienie dotyczące praw autorskich i zgodę na wykorzystanie galerii, blogów, zdjęd, relacji, komentarzy przez TIME S.A. na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2 Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że:

   1. podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę i zamieszczane blogi, zdjęcia, wypowiedzi, komentarze);

   1. Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

2.3 Użytkownik ma prawo do posiadania wyłącznie jednego Profilu w Serwisach TIME S.A. oraz zamieszczania galerii, blogów, zdjęd, relacji, komentarzy zgodnie z Regulaminem, przy uwzględnieniu następujących uwarunkowao:

   1. Użytkownik zapewnia, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów zamieszczonych przez niego w Serwisie, nieograniczone na rzecz osoby trzeciej, lub że przysługują Użytkownikowi prawa do korzystania z tych Materiałów (licencja), obejmujące w szczególności prawo do prezentowania w systemie on-line,

   1. Użytkownik oświadcza również, że uzyskał zgodę innych osób na umieszczenie przez niego Materiałów przedstawiających lub odnoszących się do tych osób,
   1. Użytkownik akceptuje fakt, że za zamieszczenie Materiałów nie przysługuje mu wynagrodzenie.

2.4 Zastrzeżenia dodatkowe:

   1. Każdy z Serwisów będący własnością TIME S.A. może określid warunki techniczne zamieszczania Materiałów, w szczególności liczbę zdjęd, format itp.
   1. Nie jest dozwolone zamieszczanie wypowiedzi w blogach i na forum, zdjęd, komentarzy, Materiałów które:
    • zawierają dane osobowe i teleadresowe,
    • są reklamami lub promocją działalności gospodarczej własnej lub obcej,
    • zawierają treści uznawane jako SPAM, nie będące tematycznie związane z Serwisem lub konkretnym działem Serwisu i stanowią treści przypominające komunikaty i ogłoszenia,

    • stanowią rozpowszechnianie treści pornograficznych,
    • naruszają polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, dobre obyczaje, normy moralne, obrażają godnośd lub naruszają dobra osobiste innych osób lub przedsiębiorstw, popierają radykalne postawy społeczne lub głoszą takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płed, wyznanie i inne),

    • nie są tematycznie związane z danym Serwisem,
    • uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają możliwości korzystania z Serwisu przez innych Użytkowników.
   1. Nicki (loginy), emblematy (avatary) oraz sygnatury (podpisy zamieszczane pod

treścią wypowiedzi) użytkowników nie mogą mied charakteru komercyjnego; reklamowe, związane z działalnością gospodarczą są niedozwolone i będą usuwane.

2.5 Odpowiedzialnośd Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeo wobec TIME S.A. z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie – Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę TIME S.A. przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wstąpid jako pozwany w miejsce TIME S.A. lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpid po stronie TIME S.A. do wszelkich postępowao toczących się przeciwko TIME S.A. Zobowiązuje się także zwolnid TIME S.A. z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryd wszelkie koszty, jakie TIME S.A. poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacid osobie trzeciej

w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

   1. TIME S.A.

3.1 TIME S.A. nie ponosi odpowiedzialności za merytoryczną wartośd i treśd Materiałów (w tym wypowiedzi w blogach i na forum, komentarzy oraz zdjęd i ich opisów zamieszczonych przez Użytkowników Serwisu i dodanych przez nich linków). TIME S.A. zastrzega sobie prawo blokowania dostępu do określonych Materiałów i ich usuwania, również bez podawania przyczyny i powiadamiania Użytkownika , w szczególności jeżeli treśd lub charakter wypowiedzi w blogach i na forum, galeriach i komentarzach jest bezprawny lub niezgodny z zasadami współżycia społecznego, wulgarny lub niezgodny z dobrymi obyczajami, łamiący prawo, w tym nawołujący lub ukazujący przemoc, nienawiśd rasową, wyznaniową, etniczną, propagującą treści faszystowskie, nazistowskie i inne zakazane. Dostęp może byd również zablokowany w przypadku, gdy:

   1. Użytkownik podał nieprawdziwe dane identyfikujące lub dane te nie zostały zaktualizowane,
   1. Użytkownik użył programu utrudniającego lub uniemożliwiającego korzystanie z Serwisu przez innych Użytkowników lub TIME S.A. , np. generujących zapytania do serwerów TIME S.A .,

   1. gdy temat blogów, galerii, wypowiedzi na forum i komentarzy jest niemerytoryczny lub zamieszczany wielokrotnie.
   1. wykorzystuje Serwis lub Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich;
   1. utrudniania innym Użytkownikom korzystanie z Serwisu lub Usług , w tym przez ingerencję w poszczególne elementy Serwisu ;
   1. podejmuje działania mające na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowanie prób nieuprawnionego odgadnięcia haseł;
   1. zamieszczania w Serwisie skryptów i programów lub plików, które mogą zakłócad funkcjonowanie Serwisu;
   1. narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

3.2 TIME S.A. nie ponosi odpowiedzialności za umieszczone na Serwisie informacje i materiały dotyczące produktów i usług, takich jak: opisy produktów i usług, informacje o ich dostępności, cenach i użyteczności, porównania do innych produktów i usług.

Wszystkie materiały, które nie są wyraźnie oznaczone jako materiały o charakterze reklamowym, udostępniane są wyłącznie w celach informacyjnych i nie mogą wyrażad wsparcia dla jakiegokolwiek konkretnego produktu lub jakiegokolwiek producenta czy dostawcy.

3.3 TIME S.A. bez uzyskiwania dodatkowych zgód, oświadczeo ma prawo do:

   1. prowadzenia w Serwisie działalności informacyjnej, promocyjnej i reklamowej, w tym zamieszczania w Serwisie reklam towarów i usług (w szczególności poprzedzających streaming audiowizualny i radiowy). Materiały reklamowe będą oddzielone od właściwej treści Produktu, stanowiącego przedmiot danej Usług;

   1. publicznego udostępniania blogów, galerii, ogłoszeo, wypowiedzi na forum i komentarzy Użytkownika bez ograniczeo czasowych, w taki sposób, aby inni użytkownicy (sieci) Internetu mieli dostęp do nich w miejscu i czasie przez siebie wybranym;

   2. publikowania przesłanych blogów, wypowiedzi na forum, galerii, ogłoszeo i komentarzy Użytkownika w innych Serwisach z podaniem nicku autora;

   3. zmniejszenia lub powiększenia zdjęd, redagowania i skracania tekstów celem dostosowania materiałów do wymogów serwisu;

   4. umożliwienia innym Użytkownikom korzystania ze zdjęd do utrwalenia utworu. np. jako tapety na pulpit monitora (wyłącznie do użytku osobistego tych Użytkowników );

   5. zmiany Regulaminu w każdym czasie z podaniem daty ostatniej zmiany na początku Regulaminu , z zapewnieniem prawa Użytkownikowi do niezaakceptowania zmiany – poprzez możliwośd zgłoszenia żądania usunięcia profilu Użytkownika ;

   6. jednostronnego (w każdym czasie) usunięcia funkcji Serwisu , zaprzestania jego prowadzenia, a także prowadzenia każdej z jego usług, przeniesienia praw do Serwisu oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem ;

   7. wysyłania blogów (ich części), zdjęd, plików audio i wideo, wypowiedzi na forum jako elementów newslettera danego Serwisu ;

   8. publikowania wybranych wypowiedzi Użytkowników Serwisu TIME S.A. w celu wymiany poglądów na dany temat będący przedmiotem zainteresowao

Użytkowników danego Serwisu .

3.4 TIME S.A. zastrzega, że stosowany w Serwisie układ i kompozycja stron, nawigacja, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo niestanowiące odrębnej własności Użytkowników , stanowią własnośd TIME S.A. i są prawnie chronione.

3.5 TIME S.A. zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie. Zmiany w powyższym zakresie będą podawane Użytkownikom zgodnie z § 8 niniejszego Regulaminu.

3.6 TIME S.A. ma obowiązek usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika ).

3.7 TIME S.A. wskazuje na ograniczenia wiekowe związane z prezentowanymi w danym Produkcie treściami. TIME S.A. nie bierze odpowiedzialności za udostępnianie przez Użytkownika treści osobom poniżej wskazanej przez TIME S.A. granicy wiekowej.

§6

Dane osobowe, poufnośd

   1. TIME S.A. oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu dokonania rejestracji konieczne jest podanie do wiadomości TIME S.A. danych osobowych i adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego w Serwisie formularza rejestracyjnego .

   1. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez TIME S.A. swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

   1. Użytkownik może wyrazid zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez TIME S.A. jego danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926) w celach marketingowych, promocyjnych i statystycznych oraz badania rynku, zachowao i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badao na polepszenie jakości usług świadczonych przez TIME S.A. – zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

§7

Reklamacja

   1. Reklamacja zgłoszona przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług przez TIME S.A. winna zostad przesłana w formie pisemnej , pod rygorem zwrotu i nierozpoznania.

   1. Reklamacje prosimy kierowad na adres: TIME S.A. , 04-190 Warszawa ul. Jubilerska 10 z dopiskiem Serwisy internetowe TIME S.A.
   1. Reklamacja powinna zawierad dane umożliwiające kontakt ze zgłaszającym wadliwośd, identyfikację jego osoby jako korzystającego z Serwisu oraz wskazywad usługę lub funkcję Serwisu, której dotyczy, jak również zwięzłe przedstawienie wadliwości usługi lub funkcji, podanie okoliczności uzasadniających reklamację i ewentualny żądany sposób usunięcia zarzucanego naruszenia.

   1. TIME S.A. zobowiązuje się udzielid pisemnej odpowiedzi na reklamację, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania wskazując, czy uznaje reklamację w całości lub w części oraz w jaki sposób zamierza usunąd zgłoszoną wadliwośd Usługi lub funkcji Serwisu. W razie negatywnego rozstrzygnięcia reklamacji TIME S.A. poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.

   1. W przypadku konieczności wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z Usługami lub funkcjami Serwisów TIME S.A. Usługodawca przesyła w terminie 14 dni informację o potrzebie wyjaśnienia tych okoliczności.

 

§8 Postanowienia końcowe

    1. Wszelkie uwagi, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu prosimy kierowad na adres webmaster@eska.pl lub zgłaszad listownie na adres: TIME S.A. , 04-190 Warszawa ul. Jubilerska 10 z dopiskiem Serwisy internetowe TIME S.A.

    1. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
    1. TIME S.A. zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie. Użytkownicy będą uprzedzani o wprowadzanych zmianach w Serwisie .
    1. Zmiany do Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od chwili ich zamieszczenia w Serwisie internetowym TIME S.A., o ile nie zastrzeżono inaczej.
   • w przypadku osoby niepełnoletniej – za korzystanie z Serwisu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do TIME S.A. formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisów i TIME S.A. (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu).