„Kuchnia radiowa” (część 2) – wskaźniki słuchalności

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

W drugiej części „kuchni radiowej” zajmiemy się wskaźnikami słuchalności, czyli zmiennymi, które pochodzą z omawianego wcześniej badania Radio Track. Czym różni się zasięg dzienny stacji radiowych od ich udziału w czasie słuchania? O czym mówi zasięg kwadransowy a o czym audytorium średniego kwadransa? Co wyraża Affinity Index i co to jest wskaźnik CPP? Na te pytania i nie tylko znajdziecie odpowiedzi zapoznając się z zebranymi definicjami opisującymi najważniejsze wskaźniki słuchalności radia.

Znajomość spontaniczna:

procent respondentów (lub estymacja na populację wyrażona w tys.), którzy spontanicznie, bez odczytywania nazw stacji radiowych zadeklarowali znajomość stacji radiowej.

Znajomość wspomagana:

procent respondentów (lub estymacja na populację wyrażona w tys.), którzy wymienili stację radiową jako znaną (spontanicznie lub po wysłuchaniu odczytywanych przez ankietera nazw stacji radiowych).

Zasięg dzienny (daily reach):

procent respondentów (lub estymacja na populację wyrażona w tys.), którzy zadeklarowali słuchanie radia w dniu poprzedzającym badanie przez przynajmniej kwadrans.

Zasięg tygodniowy (weekly reach):

procent respondentów (lub estymacja na populację wyrażona w tys.), którzy zadeklarowali, że słuchali stacji przynajmniej raz w ciągu 7 dni poprzedzających wywiad.

Średni czas słuchania (mean audience time):

średni czas słuchania danej stacji przypadający na jednego jej słuchacza, liczony w minutach (podawany dla doby)

Jeśli respondent słuchał w jednym kwadransie więcej niż jednej stacji, to czas słuchania każdej z tych stacji jest równy ilorazowi 15 minut przez liczbę słuchanych stacji. Średni czas słuchania jest podstawowym wskaźnikiem określającym intensywność słuchania radia (przywiązanie, wierność, lojalność).  Jest również informacją dla programu określającą długość czasu spędzanego z daną rozgłośnią w kolejnych okresach.

Udział w czasie słuchania (market share):

stosunek czasu słuchania danej stacji do czasu słuchania wszystkich stacji ogółem, uwzględniający zarówno liczbę słuchaczy jak i czas słuchania stacji przez odbiorców

Jest wskaźnikiem łączącym liczbę słuchaczy oraz intensywność słuchania stacji – najczęściej stosowanym do bezpośrednich porównań między rozgłośniami. Udziały w czasie słuchania wszystkich stacji radiowych sumują się do 100 proc. Mogą być liczone dla doby lub krótszego dowolnie zdefiniowanego przedziału czasu. To właśnie tym wskaźnikiem najczęściej posługują się dziennikarze piszący o rynku radiowym.

Zasięg kwadransowy (reach in quarters):

procent respondentów (lub estymacja na populację wyrażona w tys.), którzy przynajmniej raz słuchali danej stacji w dniu poprzedzającym wywiad, w co najmniej jednym z wybranych kwadransów.

Audytorium średniego kwadransa (average quarter audience):

słuchalność stacji w średnim kwadransie wybranego pasma czasu (suma ratingów podzielona przez liczbę kwadransów wybranego pasma).

Jest podstawowym wskaźnikiem określającym skuteczność dotarcia z przekazem reklamowym, podstawą do analiz kosztu dotarcia i analiz kampanii reklamowych.

rating = 1 kwadrans

 

Affinity Index (AI):

wskaźnik pokazujący jak często osoby z grupy docelowej w porównaniu z populacją, słuchają danej stacji radiowej. Obrazuje jak rozgłośnia jest słuchana przez grupę celową i niweluje ryzyko tzw. pustych kontaktów.

  • AI > 100 – TG chętniej niż populacja sięga po dane medium
  • AI < 100 – TG mniej chętnie niż populacja sięga po dane medium

CPP (cost per point):

koszt dotarcia do 1 proc. grupy docelowej, który jest wyrażany w jednostkach pieniężnych. (Bezpośrednia relacja ceny do średniej kwadransowej słuchalności)

 

 

Autorzy: Magda Owczarczak i Michał Aleksandrowicz (Grupa Eurozet)

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ