Radio najbardziej zaufanym medium w Europie! Wyniki badań EBU

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ

Poziom zaufania do tradycyjnych mediów wzrasta w całej Europie, przy jednoczesnym kwestionowaniu  prawdziwości tego, co widzi i czyta się w sieci. W ubiegłym roku wzrosło zaufanie społeczne do tradycyjnych mediów (Radio, TV i prasa), przy jednoczesnym spadku zaufania  do Internetu i mediów społecznościowych.

Zgodnie z nowym raportem European Brodcasting Union – „Trust in Media 2017”, radio jest medium cieszącym się największym zaufaniem.  59% obywateli UE darzy zaufaniem Radio, w przypadku TV jest to 50%. W ciągu ostatnich pięciu lat poziom zaufania do tych mediów stale wzrastał w całej Europie.

Zaufanie do prasy wzrosło również na przestrzeni ostatnich pięciu lat, chociaż na ogół prasa nie jest postrzegana w większości krajów europejskich jako medium o dużym zaufaniu społecznym.

Tymczasem, zaufanie do Internetu i mediów społecznościowych stale spada i jest na najniższym poziomie, co jest prawdopodobnie związane z dyskusją wokół tzw. fake news. Tylko 36% obywateli UE ma zaufanie do Internetu, a tylko 21% obywateli UE twierdzi, że ufają mediom społecznościowym. Liczba osób, które nie ufają mediom społecznościowym przewyższa liczbę tych, którzy im ufają we wszystkich 33 badanych krajach.

Media cieszące się największym zaufaniem w Europie (2016)

Radio jest medium, któremu w Europie ufa się najbardziej. Najwyższe zaufanie w 21 krajach spośród 33 badanych (64%).

Telewizji ufa się najbardziej tylko w południowo-wschodniej Europie.

Media cieszące się najmniejszym zaufaniem w Europie (2016)

Media społecznościowe i prasa w Europie są mediami o najmniejszym zaufaniu.

W krajach południowo-wschodniej Europy najniższym zaufaniem cieszy się prasa, podczas gdy mieszkańcy Europy Zachodniej w najmniejszym stopniu ufają mediom społecznościowym.

Zaufanie do mediów w Europie (% populacji, 2016)

Radio jest medium, któremu mieszkańcy Europy ufają najczęściej – 59% Europejczyków ufa radiu.

Mieszkańcy Europy najczęściej nie ufają mediom społecznościowym, Internetowi i prasie.

Dynamika NET Index Trust 2012 – 2016

  • W roku 2016 zaufanie do radia, TV oraz prasy wzrosło w porównaniu do 2015.
  • Zaufanie do mediów online (Internet i media społecznościowe) utrzymuje tendencję spadkową.
  • W ciągu ostatnich 5 lat zaufanie do radia i TV w Europie wzrosło odpowiednio o 9 i 3 punkty.
  • Zaufanie do prasy wzrosło o 12 punktów w ciągu ostatnich pięciu lat, zbliżając się do poziomu równowagi między ufającymi i nieufającymi.
  • Zaufanie do Internetu i mediów społecznościowych nadal spada, powiększając różnice pomiędzy poziomem zaufania do nowych mediów a zaufaniem do mediów tradycyjnych.

Źródło: EBU Media Intelligence Service – “Trust in Media 2017”

Metodologia:
W cytowanym raporcie EBU Media Intelligence Service – Trust in Media 2017 wykorzystano wyniki Eurobarometru:
•    Badanie opinii publicznej przeprowadzone przez Komisję Europejską prowadzone obecnie przez TNS
•    Analizujące opinię publiczną na różne tematy, np. wizerunek Unii Europejskiej, sytuację gospodarczą lub inne istotne społecznie
•    Publikowane dwa razy w roku, jesienna (2016) edycja zawiera badania nad zaufaniem do mediów i innych instytucji
•    Każde wydanie opiera się na około 1.000 wywiadach face-to-face w  każdym kraju, z respondentami w wieku 15 i więcej lat
•    Dostępne na  http://ec.europa.eu/COMMFrontOffice/publicopinion/index.cfm
Raport opiera się na danych opublikowanych w 86 publikacji Eurobarometru. Badanie obrazuje postrzeganie wiarygodności mediów przez obywateli państw członkowskich UE, a także krajów przystępujących i kandydujących (łącznie 33 kraje). Pytanie zadawane w badaniu Eurobarometr brzmiało:
Chciałbym zapytać Cię o zaufanie do niektórych mediów i instytucji. Dla każdego z następujących mediów i instytucji proszę powiedzieć mi, czy masz zaufanie, czy nie masz zaufania.
Respondenci mogli  również odpowiedzieć nie wiem. Rodzaje mediów to telewizja, radio, prasa, Internet, a od 2014 r. również media społecznościowe.

 

ZOBACZ INFOGRAFIKĘ